VIERDE STATIE
Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder

V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

"Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob en aan Zijn koningschap zal nooit een einde komen." (Lc.1,30-33).

Maria herinnerde zich deze woorden. Ze overwoog deze woorden vaak diep in haar hart. Toen zij haar Zoon op Zijn Kruisweg ontmoette, kwamen misschien juist deze woorden in haar gedachte. Met buitengewone kracht. "Hij zal regeren…….aan Zijn koningschap zal nooit een einde komen", had de hemelse boodschapper gezegd.

Nu, terwijl ze kijkt naar haar Zoon die ter dood veroordeeld is, het Kruis dragend waarop Hij moest sterven, zou ze zich, heel menselijk, af kunnen vragen: Hoe kunnen deze woorden worden vervuld? Op welke manier zal Hij regeren over het Huis van David? En hoe kan het zijn dat aan Zijn koningschap geen einde komt?
Menselijk gesproken zijn dit redelijke vragen.
Maar Maria herinnerde zich dat, toen zij voor het eerst de boodschap van de Engel hoorde, zij had geantwoord: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw woord." (Lc. 1,38).
Nu ziet Maria dat haar woord wordt vervuld als het woord van het Kruis.
Omdat zij een moeder is, lijdt Maria zeer. Maar zij antwoordt nu net zoals ze had geantwoord bij de Aankondiging:
"Mij geschiede naar Uw woord."
Op de Kruisweg toont Maria zichzelf als de Moeder van de Verlosser van de wereld.
"Allen die voorbij komt, zie het lijden dat ik moet dragen" (Klaagliederen 1,12)..
Het is de lijdende Moeder die spreekt,
de dienstmaagd die gehoorzaam is ten einde toe,
de Moeder van de Verlosser van de wereld.

GEBED

O Maria, die de Kruisweg met haar Zoon liep,
uw Moeders hart verscheurd door verdriet,
maar altijd denkend aan uw fiat,
en volledig vertrouwend dat Hij voor wie niets onmogelijk is
in staat zou zijn Zijn beloftes te vervullen,
smeek voor ons en voor alle komende generaties
de genade af van overgave aan Gods liefde.
Help ons, in het licht van het lijden, afwijzing en beproeving,
hoelang en zwaar ook,
nooit te twijfelen aan Zijn liefde.
Aan Jezus, uw Zoon,
zij de eer en de glorie in alle eeuwen der eeuwen.

A. Amen.

Allen: Onze Vader ...

Stabat Mater:
Ach, hoe schreide en hoe kreet zij,
en wat folteringen leed zij,
bij ’t aanschouwen van die hoon.

Naar Vijfde Statie

 


Bron:
www.vatican.va
Vertaling
en samenstelling: © 2000-2006, Stichting Interkerk
Bijbelteksten: © Katholieke Bijbelstichting, Vught